เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)

เอกสารสแกนส่งทางอีเมล์ เท่านั้น

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น)
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ( รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
6. เอกสารการทำงาน โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท
7. สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาทะเบียนการค้า ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
8. สำเนาใบจองโรงแรมที่ดูไบ
9. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน
10. ใบสูติบัตร (กรณีอายุไม่ถึง 20ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)

หมายเหตุ:
- เวลาราชการ: วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี หยุด: วันศุกร์, วันเสาร์, วันหยุดนักขตฤกษ์ของไทย และดูไบ
- วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa)
- การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทำการ
- วีซ่าท่องเที่ยว (ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด : 30 วัน)
- ท่านที่เคยเดินทางไปประเทศอิสราเอลกรุณาแจ้งเจ้าหน้าก่อนยื่นวีซ่า

 

อัตราค่าบริการวีซ่ากรุณาสอบถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081-710-5888, 084-651-5888
Line ID: nihao5888

 ทัวร์ตลาดค้าส่งกวางเจา

;