NihaoChinaTravel : ทัวร์จีน Tour China ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนราคาประหยัด ราคาทัวร์จีน ทัวร์จีนราคา ทัวร์จีนราคาถูก

 

Company Profie Click here

รูปถ่ายความประทับใจ


 

  

  

ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 4 วัน 2 คืน

ราคา : 10,888 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ก.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ราคา : 7,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ส.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฮ่องกง - สุดแจ่ม 3 วัน 2 คืน

ราคา : 10,888 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ส.ค.-ก.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 2 คืน

ราคา : 9,888 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ส.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

ราคา : 19,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 7-12/21-26 กรกฎำคม/11-16/25-30 สิงหำคม 2558 // 1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29 กันยำยน – 4 ตุลำคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคา : 18,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ก.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว 4 วัน 3 คืน

ราคา : 13,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 4-7 กรกฎาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

ราคา : 19,999 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ต.ค. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

ราคา : 18,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ช่วง ก.ค.-ก.ย. 58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคา : 18,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ก.ค.-ก.ย.58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
นานกิง-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี 4 วัน 3 คืน

ราคา : 13,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 13-16 / 20-23 มิถุนายน 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เซินเจิ้น-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง

ราคา : 22,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 7-12 / 21-26 กรกฎำคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน

ราคา : 17,500 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 7-12 / 21-26 กรกฎำคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน

ราคา : 29,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 24-29 มิถุนายน 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน

ราคา : 26,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 8-12 กรกฎาคม / 25-29 สิงหาคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เฉินตู-ง้อไบ๊-เล่อซาน 5 วัน 4 คืน

ราคา : 26,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 8-12 กรกฎำคม / 25-29 สิงหำคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ราคา : 22,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉางซา - เฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย

ราคา : 23,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง 30 กรกฎำคม - 4 สิงหำคม 2558
ทัวร์จีนราคาประหยัด
ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-สุ้ยหนิง-เฉินตู 6วัน 5คืน

ราคา : 25,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ช่วง มิ.ย.-ส.ค.58
ทัวร์จีนราคาประหยัด
เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ราคา : 33,900 *-*-*-*-*-*-*-* กำหนดการเดินทาง ช่วง มิ.ย.-ก.ย.58

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>